Moskovska 139a, 81000 Podgorica

ISO 22000 STANDARD ZA MENADŽMENT BEZBJEDNOSTI HRANE CRNA GORA

UVOD U ISO 22000

ISO 22000:2005 je prvi međunarodni standard za menadžment bezbjednosti hrane (Food safety management systems) izdat od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO).

Prema ISO 22000 bezbjednost hrane je prioritet za sve organizacije koje proizvode, prerađuju, rukuju ili isporučuju hranu.

Adekvatna kontrola u postupcima pripreme, proizvodnje, isporuke hrane je suštinska po bezbjednost hrane u cilju eliminisanja ili smanjenja opasnosti na prihvatljiv nivo, pri čemu su zahtjevi ovog standarda primjenjivi na sve organizacije u lancu ishrane, bez obzira na njihovu veličinu i složenost.

U nastavku navodimo organizacije koje su direktno ili indirektno uključene u jedan ili više koraka lanca proizvodnje bezbjedne hrane:

 • proizvođači hrane;
 • primarni proizvođači;
 • sekundarni proizvođači;
 • proizvođači stočne hrane;
 • veleprodaja vezana za hranu;
 • maloprodaja vezana za hranu;
 • preduzeća za transport i skladištenje hrane;
 • proizvođači mašina i opreme;
 • proizvođači materijala za pakovanje;
 • proizvođači sredstava za higijenu;
 • proizvođači sredstava za dezinfekciju;
 • proizvođači dodataka i sastojaka.

ZNAČENJE ISO 22000

Sistem menadžmenta bezbjednosti hrane predstavlja svjetski priznat standard, koji uliva povjerenje, kako potrošačima tako i svim zainteresovanim stranama. Sistem pruža mogućnost preduzeću da održava usaglašenost sa obostrano usvojenim zahtjevima kupca i zakonskom regulativom.

ISO 22000 se temelji na zahtjevima HACCP sistema (Codex Alimentariusa ) ISO 9000 (Sistem upravljanja kvalitetom), i drugim zahtjevima iz porodice standarda ISO 22000:

 • ISO/TS 22004:2005 : Sistem menadžmenta bezbjednosti hrane – Uputstva za primjenu ISO 22000:2005 sa naglaskom na srednja i mala preduzeća,
 • ISO/DIS 22005:2005 : Sledljivost u hrani i lancu hrane – Opšti principi i smjernice za projektovanje i razvoj sistema menadžmenta bezbjednosti hrane,
 • ISO/TS 22003 : Zahtjevi za sertifikaciona tijela.

PREDNOSTI I KORISTI OD IMPLEMENTACIJE ISO 22000

Koristi koje organizacija može da ostvari uvođenjem Sistema menadžmenta bezbjednosti hrane prema zahtjevima standarda ISO 22000:2005 su:

 • poboljšanje kvaliteta gotovog proizvoda;
 • smanjenje opasnosti od trovanja hranom;
 • povećanje bezbjednosti gotovog proizvoda;
 • poboljšanje preduslovnih programa;
 • poboljšanje komunikacije unutar lanca snabdijevanja;
 • jasno definisana pravila u slučaju vanrednih situacija;
 • stalna kontrola u toku realizacije procesa;
 • bolja organizacija i upravljanje u organizaciji;
 • veća konkurentnost na tržištu;
 • smanjenje troškova;
 • smanjenje zakonskih tužbi;
 • usklađenost sa zakonima i propisima;
 • omogućuje pristup na međunarodnom tržištu;
 • povećanje povjerenja kupaca i drugih zainteresovanih strana;

POSTUPAK UVOĐENJA ISO 22000

Naš tim konsultanata (na čelu sa tehnologom) u radu sa klijentima primjenjuje individualni pristup i mogućnost prilagođavanja naših usluga, kako bi na najbolji način odgovorili Vašim specifičnim potrebama. Potrebe klijenta i njegova dobra poslovna praksa se usklađuju sa potrebama standarda, i u cjelokupnom projektu se teži nalaženju optimalnih rješenja pri uspostavljanju Sistema menadžmenta bezbjednosti hrane kroz preduslovne programe, operativne programe, analizu opasnosti i definisanje kritičnih kontrolnih tačaka i njihovo praćenje.

 

Donesite odluku – Implementacija i sertifikacija ISO 22000 u vaše preduzeće

ODLUKA – POZOVITE NAS NA NAŠ BROJ TELEFONA -RAZMOTRIĆEMO POTREBE VAŠEG POSLOVANJA I ORGANIZOVATI USLUGE KOJE ĆE NAJVIŠE ODGOVARATI VAŠIM POTREBAMA

0%

+382 69 499997 – PODRŠKA I POMOĆ- RASPOLAŽEMO VELIKIM BROJEM STRUČNE LITERATURE, KAO I KVALITETNOM KONSULTANTSKOM PODRŠKOM U VIDU OBUKA I SEMINARA KOJA ĆE VAM POMOĆI PRI IMPLEMENTACIJI

0%

PODRŠKA I LITERATURA – POSTUPAK UVOĐENJA QMS-A U VAŠE PREDUZEĆE – POSTUPAK UVOĐENJA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM OBUHVATA 8 FAZA

0%

OSAM FAZA – PRIPREMNE AKTIVNOST

0%

I FAZA – IDENTIFIKACIJA POSLOVANJA

0%

II FAZA – DEFINISANJE OSNOVNIH ZAHTJEVA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM

0%

III FAZA – DEFINISANJE PROCESA

0%

IV FAZA – IZRADA DOKUMENATA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM

0%

V FAZA – IMPLEMENTACIJA QMS-A

0%

VI FAZA – SPROVOĐENJE INTERNE PROVJERE

0%

VII FAZA – SERTIFIKACIJA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM

0%

VIII FAZA – NAKON CERTIFIKOVANJA NAŠ OCJENJIVAČ ĆE VAS POSJEĆIVATI U REDOVNIM INTERVALIMA SVAKE GODINE, KAKO BI OCIJENIO DA LI JE VAŠA ORGANIZACIJA I DALJE USKLAĐENA SA ZAHTJEVIMA ISO 9001: 2008

0%

KONTINUALNO OCJENJIVANJE

0%

I FAZA – Pripremne aktivnosti

Upoznavanje rukovodstva sa zahtjevima standarda ISO 22000:2005, ciljevima i očekivanim efektima projekta, kao i sa predlogom programa uspostavljanja sistema.

Konsultanti će izvršiti analizu postojećeg stanja u preduzeću koje će obuhvatiti:

 • snimak stanja;
 • organizacionu strukturu;
 • sistematizaciju radnih mesta;
 • internu i eksternu dokumentaciju;
 • analizu procesa;
 • aktivnosti realizacije;
 • preduslovne programe;
 • postojeće opasnosti po bezbjednost hrane;
 • način rada menadžmenta.

II FAZA – Identifikacija poslovanja

Konsultanti zajedno sa odgovornom osobom i vođom tima za bezbjednost hrane, definišu i klasifikuju poslovanje preduzeća na osnovu analize postojećeg stanja.

III FAZA – Imenovanje tima za bezbjednost hrane

Konsultanti zajedno sa odgovornim licem preduzeća definišu:

 • imenovanje vođe tima za bezbjednost hrane;
 • imenovanje tima za bezbjednost hrane;
 • utvrđivanje zadataka i ovlašćenja tima za bezbjednost hrane;
 • definisanje politike bezbjednosti hrane i ciljeva.

IV FAZA – Izrada dokumenata Sistema menadžmenta bezbjednosti hrane

Sistem menadžmenta bezbjednosti hrane mora biti dokumentovan. U skladu sa rezultatima prethodno obavljenih aktivnosti, odnosno usvojenim programom definišu se, izrađuju i usvajaju odgovarajući dokumenti:

poslovnik – opisuje kako se u preduzeću primjenjuje ISO 22000 sistem;
procedure – opisuju metod putem kojih se upravlja procesima;
radne instrukcije – opisuju kako se obavljaju individualni zadaci i aktivnosti

V FAZA – Izrada studije

 • izrada opisa proizvoda;
 • namijenjena upotreba;
 • izrada opisa sirovina;
 • izrada dijagrama toka;
 • izrada analize opasnosti i definisanje CCP tačaka;
 • izrada CCP plana;
 • izrada plana operativnih preduslovnih programa;
 • validacija i verifikacija sistema.

VI FAZA – Implementacija Sistema menadžmenta bezbjednosti hrane

Usvojena rešenja i dokumenta Sistema menadžmenta bezbjednosti hrane se prezentuju na odgovarajući način zaposlenima, u obliku obuka i prezentacija koje su neophodne za funkcionisanje i razumijevanje ISO 22000.

U okviru realizacije definisanih aktivnosti, s obzirom na niz radnji, posebna pažnja se posvećuje:

 • upravljanju dokumentima;
 • sprovođenju obuke;
 • kontrolisanju kritičnih kontrolnih tačaka;
 • kontrolisanju higijene (preduslovnih programa).

VII FAZA – Sprovođenje interne provjere

Interna provjera se vrši sa ciljem da se provjeri stanje poslovnog sistema. Osposobljeni provjerivači iz poslovnog sistema, obavljaju jednu ili više internih provjera sistema kako bi se utvrdio stepen efektivnosti Sistema menadžmenta bezbjednosti hrane.

Po sprovedenoj internoj provjeri, može se ustanoviti da li je preduzeće spremno za sertifikaciju ili je neophodno preduzeti korektivne mjere, koje su identifikovane na internoj provjeri.

VIII FAZA – Sertifikacija Sistema menadžmenta bezbjednosti hrane

Sertifikacija ISO 22000:2005 predstavlja provjeru uspostavljenog sistema koje vrši izabrano sertifikaciono tijelo. Prema prikupljenim ponudama preduzeće bira sertifikaciono tijelo, kome se prijavljuje uz pomoć konsultanta. Naš ocjenjivač je uključen u sve aktivnosti na sertifikacionoj provjeri.

KONTINUALNO OCENJIVANJE

Nakon sertifikovanja, ocjenjivač posjećuje preduzeće jednom godišnje, kako bi se ocijenilo da li je organizacija i dalje usklađena sa zahtjevima ISO 22000:2005.

Održavanje sertifikovanog Sistema menadžmenta bezbjednosti hrane

Preko naših konsultanata pružamo uslugu stalnog održavanja Sistema menadžmenta bezbjednosti hrane, čime omogućavamo preduzeću da postigne efektivan sistem, kao i da vrši kontinualno poboljšanje svog Sistema menadžmenta bezbjednosti hrane i da kontroliše sve procese vezane za bezbjedan proizvod.

Popunite online formular i pošaljite nam zahtev za ponudu, a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku:

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.