TQM    

                               

Total Quality Management – Totalno upravljanje kvalitetom

 

TQM predstavlja najopštiji koncept menadžmenta kvalitetom koji uzima u obzir zahteve i interese svih zainteresovanih strana organizacije (kupce, zaposlene akcionare, dobavljače društvo). Reč totalni se odnosi na sve elemente aktivnosti u organizacijama koji direktno ili indirektno utiču na kvalitet a reč menadžment govori o tome da se tehnički aspekt kvaliteta prenosi na menadžment nivo, da se proširuje na organizacione i poslovne činioce organizacije.

TQM podrazumeva učestvovanje svih članova pojedine organizacije s obzirom na ponašanje menadžmenta, koje postavlja kvalitet u središte svog rada i teži ka dugoročnom poslovnom uspehu, prema zadovoljstvu kupaca i ostvarivanju koristi za sve zainteresovane strane.

Zadatak TQM je isključivo dostizanje visokog kvaliteta proizvoda, koji obuhvata kvalitet proizvoda, usluga i procesa, kao i kvalitet radnih uslova, odnosa prema dobavljačima i okruženju sve do kvaliteta organizacije.

Cilj TQM je u prvom redu dugoročan uspeh organizacije, koji se izražava pri neprestanom poboljšanju rezultata poslovanja, kao na primer:

 • prinos na kapital, koji je viši od prosečnog prinosa na kapital u grani;
 • veliko ili narastajuće tržišno učešće;
 • narastajuća vrednost organizacije za vlasnike (Shareholder Value).

Koristi za zaposlene

 

TQM se bazira na verovatnoći da organizacija može dugoročno uspešno funkcionisati na tržištu, ako zaposleni imaju koristi od svog rada.

Koristi za zaposlene, između ostalog su povećanje:

 

 • ličnih ili stručnih sposobnosti;
 • ličnog manevarskog prostora;
 • svestranosti i primerenosti zadatka;
 • radnih uslova;
 • nivoa plaćanja;
 • socijalne pomoći;
 • kvaliteta vođenja i
 • kulture organizacije.

Koristi za zaposlene pozitivno deluju na njihovo zadovoljstvo, motivaciju i kvalifikaciju. Istovremeno, one motivišu zaposlene ka rešavanju problema, kreativnosti i većoj uslužnosti, te tako povećavaju njihov doprinos uspešnosti organizacije.

Koristi za društvo

 

TQM se bazira na verovatnoći da je organizacija dugoročno uspešna ukoliko poštuje zahteve društva u izvođenju svih delatnosti upravljanja (menadžmenta) i ispunjava ih.

Zahtevi društva su obaveza organizacije zbog:

 • zakona;
 • propisa;
 • uredbi;
 • pravila;
 • statuta, itd.

Zahtjevi, koje organizacija mora poštovati, su na primer: zaštita okruženja, briga za zdravlje i zaštitu, zaštita i očuvanje prirodnih resursa, kao i izvora energije. Briga o koristima društva povećava ugled organizacije u očima javnosti, istovremeno smanjuje finansijske rizike koji izviru iz kršenja zakonskih propisa ili prouzrokovanja štete okruženju.