Six sigma

 

Globalizacija i sve veća konkurencija, koju ona sa sobom nosi, ne ostavlja prostor za greške. Preduzeće mora obezbediti satisfakciju svojih potrošača i stalno tragati za novim načinima ispunjenja, pa čak i prevazilaženja njihovih očekivanja. Zato je neophodno da Six Sigma, kao program obezbeđenja kvaliteta koji predstavlja moćan instrument procesnog menadžmenta, postane deo poslovne kulture.

 

Metodologija Six Sigma razvijena je i prvi put primenjena u kompaniji Motorola 1982. godine sa ciljem smanjenja troškova kvaliteta, putem smanjenja defekata, najpre u proizvodnji, a zatim i u čitavoj kompaniji. Pošlo se od činjenice da i najmanje varijacije kvaliteta materijala za izradu, rada neposrednih proizvođača, uslova proizvodnje i ostalih faktora utiču na varijacije u kvalitetu gotovih proizvoda.

 

Six Sigma je, ne samo program, već i poslovna strategija i filozofija koja počiva na shvatanju da preduzeće može obezbediti kompetentnost, a posledično i konkurentnost smanjenjem defekata. Pri tome, defekt predstavlja sve ono što ne ispunjava očekivanja ili zahteve potrošača ili poslovnih procesa. Six Sigma je prvenstveno orjentisana na procese, a ne na rezultate, jer su rezultati determinisani onim što se dešava tokom procesa. Kreiranjem boljih procesa eliminišu se mogućnosti za pojavu defekata.

 

Six Sigma metodologija kombinuje alate za kontinualno poboljšanje procesa. Procesi se analiziraju i objektivno se dodeljuju resursi onim procesima koji zahtevaju najveću pažnju. Zajednička karika među različitim procesima u organizaciji je defekt. Ima ih u svakom procesu i oni su ti koji prouzrokuju doradu, škart, dodatni rad zaposlenih, povećane troškove, itd. Fokusom na prevenciju pojave defekata i njihovo efikasno i efektivno otklanjanje, smanjiće se radna norma kao i troškovi procesa, te se resursi mogu osloboditi za druga ulaganja.

 

Six Sigma metodologija podrazumeva merenje defekata u procesu, a potom i njihovu eliminaciju, između ostalog, u cilju adekvatnog poređenja procesa. Poređenjem procesa mogu se doneti objektivne odluke o tome gde rasporediti resurse, za bolje performanse.

 

Poboljšanje poslovnih procesa u cilju povećanja zadovoljstva kupaca je suština Six Sigma metodologije.